Aviso legal

En cumprimento do previsto na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, ponse en coñecemento dos usuarios que o sitio web www.juegoresponsable.kirolbet.es é titularidade de ARTXIBET 2022 S.A.

ARTXIBET 2022 S.A con CIF A67778860 encóntrase inscrita no Rexistro Mercantil de Melilla con Tomo 117, Folio 212, Folla ML 2889, cuxo domicilio social encóntrase no Candido Lobera 5 AT 3, 52001 Melilla.

SOBRE A WEB

A visita ou acceso a este sitio web esixe a aceptación dos termos de utilización do mesmo que en cada momento se atopen vixentes neste enderezo.

En caso de que non concorde cos termos e condicións descritos a continuación, o usuario debe absterse de utilizar esta páxina web e os servizos a ela ligados.

RESPONSABILIDADES

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de USUARIO, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí presentadas, así como a calquera outra disposición legal aplicable en virtude da lexislación vixente.

Poderanse realizar, en calquera momento e sen previo aviso, modificacións, actualizacións ou servizos de mantemento, sobre os contidos e elementos expostos na web, podendo ser suspendido, cancelado ou resultar imposible acceder ou utilizar a web. A empresa non asume responsabilidade ningunha derivada da falta de dispoñibilidade do sitio web ou das posibles consecuencias, dano ou prexuízo que puidese darse a consecuencia do acceso ou uso do sitio web.

Os contidos do sitio web son de carácter xeral e non implican a formalización dunha relación xurídica-comercial entre as partes. A empresa non se responsabiliza das decisións tomadas a partir da información fornecida na web, nin dos danos e prexuízos producidos no usuario ou terceiros con motivo de actuacións levadas a cabo con base na información obtida na web.

Toda ligazón de acceso a páxinas web de terceiros que conteña esta páxina, ten unha finalidade informativa para o usuario. A empresa non se fai responsable dos danos que se poidan producir pola ilicitude, calidade, falla de actualización, indispoñibilidade, erro e inutilidade dos contidos e/ou servizos das ligazóns a páxinas web de terceiros.

Pódese ofrecer a través da presente páxina web, servizos ou produtos que poidan estar suxeitos a condicións particulares, que, no seu caso, substitúen, e/ou completan, e/ou modifican o presente Aviso Legal; ditas condicións adicionais serán incluídas no presente documento.

O uso que vostede faga da presente páxina web é, da súa única e exclusiva responsabilidade, salvo aqueles casos en que resulten de aplicación as correspondentes disposicións legais.

DEREITOS DE PROPIEDADE INETELECTUAL E INDUSTRIAL

Toda a información contida na presente páxina web, os deseños, logotipos, textos, software, tecnoloxía, e demais contidos son titularidade da empresa e atópanse abranguidos polas leis de propiedade intelectual e industrial vixentes. Así mesmo, aqueles contidos alleos ao prestador que puidesen aparecer no sitio web, están protexidos por Lei e pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto dos mesmos. En calquera caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

Queda prohibida a reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, total ou parcial, do contido da presente páxina web, que non conte coa autorización previa por escrito da empresa. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do formulario de contacto compartido neste sitio web ou a través do e-mail proporcionado nas presentes condicións legais.

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Para a resolución de calquera controversia ou cuestión relacionada co presente sitio web, as partes acordan someterse expresamente á lexislación española.